Cyngerdd yn cynnwys perfformiad cyntaf o waith Eric Jones ar eiriau Waldo Williams – PRESELI

Cyngerdd yn cynnwys perfformiad cyntaf o waith Eric Jones ar eiriau Waldo Williams – PRESELI

Cynhaliwyd yng nghapel Pisga Llandysilio ar 10 Mai 2024

Capel PISGA Llandysilio

NOS WENER 10 MAI 2024

7.30 yh

yn cynnwys

PERFFORMIAD CYNTAF

o waith

ERIC JONES

ar eiriau Waldo Williams

PRESELI


Côr Crymych

Arweinydd   Wendy Henderson

Cyfeilydd  Elin Ennis

–oOo-

Parti’r Gromlech

Hyfforddwraig  Eleri Roberts

Telynores  Marian O’Toole

–oOo-

Elis Jones  a  Siôn Eilir Roberts

Tenor                                           Bariton

Cyfeilydd  Eirian Owen

–oOo-

Siôn Jenkins


I ymuno â’n rhestr derbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau anfonwch eich manylion cyswllt at anna.morse47@gmail.com neu neges destun at 07850 713902

CÔR CRYMYCH

O GYMRU                                                                       Rhys Jones, Leslie Harries

                                                                                 Trefn / Arr:  Aled Lloyd Davies

CANA I MI GÂN O HEDDWCH                                                      Rhydian Meilir                                                                                                     Trefn/Arr:  Caradog Williams

PRESELI                                                                         Eric Jones, Waldo Williams

(PERFFORMIAD CYNTAF / FIRST PERFORMANCE)


SIÔN JENKINS

PRESELI         Waldo Williams, cyfieithiad newydd / new translation Menna Elfyn

PARTI’R GROMLECH

YR IAITH A GARAF                                                           Geiriau Waldo Williams                                                                                           Cainc:  ‘Rhos Aeron’ Rhiannon Ifan

         Gosodiad:  Rhiannon Ifan

DETHOLIAD O ‘ENGLYNION Y DATEN’                       Geiriau Waldo Williams

                                                                    Cainc:  ‘Llys Eurgain’, Ceinwen Roberts

                                                                                              Gosodiad:  Eleri Roberts


SIÔN JENKINS

‘UN GOEDEN FACH’ a ‘TIME FLIES’                                  Siôn Jenkins


PARTI’R GROMLECH

EFENGYL TANGNEFEDD                                                       Geiriau Eifion Wyn

                                                                               Cainc:  ‘Ael y Bryn’, Owain Siôn

                                                                                              Gosodiad:  Eleri Roberts

HON                                                                                Geiriau T H Parry Williams

                                                                                      Cainc:  ‘Henfro’ Bethan Bryn

                                                                                              Gosodiad:  Eleri Roberts


ELIS JONES a SIÔN EILIR ROBERTS

DAL EIN TIR                                                            Rhys Jones, Aled Lloyd Davies

PARADWYS Y BARDD                                                             W Bradwen Jones, Eifion Wyn

AVANT DE QUITTER CES LIEUX                                                                 Faust, C. Gounod

Y PYSGOTWYR PERL                                  Les pêcheurs de perles, Bizet, Gerallt Jones


CÔR CRYMYCH

FE GAWN DDAWNSIO                                             Eric Jones,  W Rhys Nicholas

TANGNEFEDDWYR                                                    Eric Jones,  Waldo Williams


HEN WLAD FY NHADAU


RECORDIO

Recordiwyd y gyngerdd hon, sain yn unig.  

DATGANIAD CYMDEITHAS WALDO WILLIAMS STATEMENT

Am fod heddychiaeth yn rhan greiddiol o bersonoliaeth Waldo, mae Cymdeithas Waldo yn ategu’r gri a wnaed gan fyrdd o fudiadau Cristnogol am heddwch yn y byd.   Credai Waldo mai “rhwydwaith dirgel Duw, sy’n clymu pob dyn byw”. O’r herwydd  cefnogwn y rhai hynny o ddwy ochr pob cyflafan sy’n galw am derfyn ar ladd. 

PRESELI gan WALDO WILLIAMS

Mur fy mebyd, Foel Drigarn, Carn Gyfrwy, Tal Mynydd,

Wrth fy nghefn ym mhob annibyniaeth barn.

A’m llawr o’r Witwg i’r Wern ac i lawr i’r Efail

Lle tasgodd y gwreichion sydd yn hŷn na harn.

Ac ar glosydd, ar aelwydydd fy mhobl –

Hil y gwynt a’r glaw a’r niwl a’r gelaets a’r grug,

Yn ymgodymu â daear ac wybren ac yn cario

Ac yn estyn yr haul i’r plant, o’u plyg.

Cof ac arwydd, medel ar lethr eu cymydog.

Pedair gwanaf o’r ceirch yn cwympo i’w cais,

Ac un cwrs cyflym, ac wrth laesu eu cefnau

Chwarddiad cawraidd i’r cwmwl, un llef pedwar llais.

Fy Nghymru, a bro brawdoliaeth, fy nghri, fy nghrefydd,

Unig falm i fyd, ei chenhadaeth, ei her,

Perl yr anfeidrol awr yn wystl gan amser,

Gobaith yr yrfa faith ar y drofa fer.

Hon oedd fy ffenestr, y cynaeafu a’r cneifio.

Mi welais drefn yn fy mhalas draw.

Mae rhu, mae rhaib drwy’r fforest ddiffenestr.

Cadwn y mur rhag y bwystfil, cadwn y ffynnon rhag y baw.

ERIC JONES

Mae’r cyfansoddwr o Bontarddulais, Eric Jones, sydd eisoes wedi gwneud enw iddo’i hun gyda’i osodiad o’r gerdd ‘Y Tangnefeddwyr’, wedi derbyn comisiwn gan Gymdeithas Waldo Williams i wneud triniaeth gyffelyb o un o gerddi eraill y bardd.

Prin nad oes neb nad yw’n medru dyfynnu rhai o linellau’r gerdd ‘Preseli’ ar amrant. Fe’i cyfansoddwyd gan Waldo ar ddiwedd y 1940au pan oedd yna fygythiad y byddai’r Swyddfa Ryfel yn cymryd meddiant parhaol o lethrau’r Preselau.

Wrth ddathlu 75 mlynedd ers ennill y frwydr honno priodol fod y gymdeithas, sydd wedi’i sefydlu yn enw’r awdur, yn comisiynu cerddoriaeth i gyfoethogi ein gwerthfawrogiad o’r gerdd ymhellach. Cofiwn hefyd ei bod yn 120 mlynedd ers geni Waldo.

Côr Crymych sydd wedi derbyn yr anrhydedd i’w chanu am y tro cyntaf yn gyhoeddus mewn cyngerdd yng Nghapel Pisga, Llandysilio, nos Wener, Mai 10. Bydd y cyfansoddwr ei hun yn bresennol. Bu’n esbonio sut aeth ati i gyfansoddi.

“Ma’ cerddi Waldo yn medru bod yn ddyrys ac astrus ac fe ddowch o hyd i rywbeth newydd bob tro wrth eu darllen a myfyrio uwchben y cynnwys. Mae’n her wedyn i ganfod arddull gerddorol fydd yn gwneud i’r datganiad lifo. Tebyg y bydd rhaid gwrando arni sawl gwaith cyn penderfynu a fydd yn cydio.

“Mae’r gerdd ‘Preseli’ wrth gwrs yn clodfori’r fro ond mae yna newid wedyn yn y cwpled olaf, mae yna neges wahanol yn cael ei gyfleu, a ma’ hynny yn cynnig her ynddi’i hun. Mae yna elfenne cynganeddol yn y gerdd gyfan a ma’ angen ceisio cyfleu hynny wedyn yn rhythme’r gerddoriaeth, a gobeithio y bydd y rheiny yn rhyw fath o fynegbyst i ddeall y gerdd ei hun” meddai.

Eisoes cyfansoddodd ddarnau godidog ar gyfer cerddi eraill o waith Waldo sef ‘Cofio’ a ‘Brawdoliaeth’ (sydd i’w gweld yn ‘Caneuon Ffydd’), a rhai o’i gerddi plant, a phrin wrth gwrs fod yna’r un côr nad yw wedi cynnwys ‘Y Tangnefeddwyr’ yn eu repertoire.

Mae llefaru’r geiriau ‘Cadwn y mur rhag y bwystfil, cadwn y ffynnon rhag y baw’ yn brofiad cyfarwydd ond profiad newydd fydd eu canu ar ôl Mai’r 10 ar osodiad o eiddo’r cyfansoddwr o’r Hendy.

CÔR CRYMYCH A’R CYLCH

Sefydlwyd y Côr ar ddechrau’r 50au, a bellach mae yna tua 50 o aelodau yn cwrdd yn wythnosol i ymarfer yn Ysgol Bro’r Preseli.  Mae’r Côr wedi cael tipyn o lwyddiant eisteddfodol dros y blynyddoedd ac wedi ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol rhyw bump o weithiau. Mae’r Côr wedi perfformio mewn cyngherddau  ledled Cymru, a thu hwnt; yn Iwerddon, Yr Alban, Lloegr ac Awstria.  Mae’r Côr hefyd wedi  cyfrannu’n helaeth at nifer o elusennau dros y blynyddoedd.

Wendy Henderson – Arweinydd / Conductor

Mae Wendy’n ferch o’r ardal; wedi ei geni a’i magu yn Mynachlog-ddu, wedi cael ei haddysg yn Ysgol y Preseli, cyn graddio yn y gerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor.  Treuliodd adegau fel athrawes gerdd yn Nyffryn Amman, Dinbych y Pysgod, Singapore, Abergwaun, Dubai, yr Alban a Lloegr cyn dychwelyd i fyw yn yr ardal.

Elin Ennis – Cyfeilydd / Accompanist

Mae Elin yn wreiddiol o Drefdraeth, ac yn gyn-ddisgybl Ysgol Y Preseli.  Fe fu’n cyfeilio i’r Côr am gyfnod yn ystod ei blwyddyn gyntaf o ddysgu yn Ysgol Dyffryn Taf.  Buodd yn Bennaeth Cerdd a Dirprwy yn ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt cyn dychwelyd i’r ardal yn Ionawr 2020, i fod yn Bennaeth yr Adran

Gerdd yn Ysgol Bro Preseli. Mae Elin a’i theulu wedi ymgartrefu yma yn Llandysilio ers 2021.    

SIÔN JENKINS

Crwt lleol yw Siôn Jenkins, â’i wreiddiau ‘mond rhyw ganllath lan yr hewl o leoliad ein cyngerdd heno. Mynychodd ysgol gynradd y pentref, Ysgol Brynconin, cyn derbyn ei addysg uwchradd yn Ysgol y Preseli, lle cafodd ei ethol yn Brif Fachgen. Graddiodd mewn Ffrangeg ac Eidaleg o Brifysgol Durham.

Dychwelodd i Gymru i gychwyn ei yrfa fel darlledwr gydag ITV Cymru Wales yng Nghaerdydd. Bu’n cyflwyno’r cyfresi materion cyfoes Hacio ac Ein Byd ar S4C; ond, erbyn heddiw, mae’n gohebu ar raglen newyddion ITV Cymru Wales, Wales at Six, ac yn cyflwyno dwy o brif raglenni S4C, sef Y Byd ar Bedwar a Pawb a’i Farn.   Mae Siôn wedi ennill sawl gwobr am ei waith ym myd darlledu, gan gynnwys gwobr BAFTA Cymru y llynedd am bennod arbennig o Y Byd ar Bedwara ffilmiwyd yn Qatar wrth i’r wlad baratoi ar gyfer Cwpan y Byd FIFA 2022.

Mae Siôn yn ymddangos yn gyson ar lwyfannau Eisteddfodau bach a mawr; fel llefarwr sydd wedi profi llwyddiant sawl tro, a bellach fel un o arweinyddion yr Eisteddfod Genedlaethol ar lwyfan y Brifwyl. Ei lwyddiant mwyaf fel cystadleuydd oedd ennill Gwobr Goffa Llwyd o’r Bryn, sef Rhuban Glas y llefarwyr, yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022.

Mae Siôn yn ddiolchgar iawn am y gwahoddiad i ddychwelyd i fro ei febyd heno ac yn edrych ymlaen at weld nifer o wynebau cyfarwydd.

PARTI’R GROMLECH

Sefydlwyd Parti’r Gromlech ym mis Medi 1990 gan Rhiannon Ifan er mwyn cystadlu yng Ngŵyl Cerdd Dant Bangor, a hi fu wrth y llyw tan 2006 pan symudodd i fyw i Landdoged, Dyffryn Conwy.

Un o gromlechi Sir Benfro – Gwal y Filast, Llanglydwen – roes enw i’r parti, ac yn 1995, cyn oes y cryno-ddisg, cyhoeddwyd ‘Sefyll ein Tir’, casét o ddwsin o ganeuon gan Gwmni Fflach.

Dros gyfnod o 30 mlynedd, mae Parti’r Gromlech wedi cystadlu’n gyson yn yr Ŵyl Cerdd Dant ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol gan gipio un o’r tri safle uchaf ddau ddwsin o weithiau. Eu llwyddiant diweddaraf oedd ennill y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth y parti cerdd dant agored yn Eisteddfod Genedlaethol Tregaron, Ceredigion yn 2022. 

Parti’r Gromlech was formed by Rhiannon Ifan in September 1990, to compete in the Gŵyl Cerdd Dant, and she remained at the helm until 2006 when she moved to Llanddoged in the vale of Conwy.

One of Pembrokeshire’s cromlechau, or stone chambers – Gwal y Filast, Llanglydwen – gave its name to the party, and in 1995, before the compact disc age, ‘Sefyll ein Tir’, a cassette comprising twelve songs was published by Cwmni Fflach. 

For a period of over 30 years, Parti’r Gromlech has competed regularly at the Gŵyl Cerdd Dant and at the National Eisteddfod, gaining first, second or third position two dozen times. Their latest success was winning first prize in the cerdd dant open party competition at the 2022 National Eisteddfod at Tregaron.   

Eleri Roberts – Hyfforddwraig / Music Arranger

Magwyd Eleri, un o aelodau gwreiddiol Parti’r Gromlech, ar fferm Ffynonau, Henllan Amgoed. Addysgwyd yn ysgol y pentref ac Ysgol Ramadeg Hendygwyn cyn graddio yn y Gymraeg o Goleg y Brifysgol, Aberystwyth. Ymgartrefodd yn y dref lle bu’n gatalogydd yn y Llyfrgell Genedlaethol, yn athrawes feithrin ac yn swyddog gweinyddol i gwmni cyhoeddi a Chyngor Llyfrau Cymru. Mae’n mwynhau hyfforddi plant ac ieuenctid ym maes cerdd dant a chanu gwerin, a hi yw hyfforddwraig Parti’r Gromlech ers 2007. 

Marian O’Toole – Telynores / Harpist

Brodor o Landyfrïog, Castellnewydd Emlyn yw Marian. Wedi gadael Ysgol Ramadeg Llandysul, astudiodd gerddoriaeth yn y Brifysgol yng Nghaerdydd cyn canolbwyntio ar y delyn yn Llundain. Bu’n athrawes yn y Rhondda am nifer o flynyddoedd cyn dychwelyd i’w chynefin yn athrawes delyn deithiol gyda Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin. Mae’n gyfeilydd Côr Clwb Rygbi Castellnewydd Emlyn ac mae’n mwynhau teithio’r byd a cherdded.   

ELIS JONES, SIÔN EILIR ROBERTS ac EIRIAN OWEN

Elis Jones – Tenor

O Bentrecelyn ger Rhuthun y daw Elis, ers iddo raddio o Brifysgol Harper Adams, mae yn gweithio ar draws Gogledd Cymru fel syrfëwr gwledig.

Enillodd y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth yr unawd tenor agored yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2022 a 2023, yn ogystal â’r unawd Lieder yn 2022.

Mae’n un o sylfaenwyr ac yn aelod o Gôr Dyffryn Clwyd yn ogystal â bod yn rhengoedd y tenoriaid cyntaf yng Nghôr Godre’r Aran.

Heblaw am ganu, ei brif ddiddordeb yw saethu colomennod clai; mae yn aelod o dîm Cymru ac yn dal teitl Pencampwr Prydain yn ogystal â theitl Pencampwr y Byd, anrhydedd a enillodd mewn twrnamaint yn Ne Affrica’r llynedd. 

Siôn Eilir Roberts – Bariton

Magwyd Siôn ym Mhwllglas ger Rhuthun a threuliodd lawer o’i amser ar fferm y teulu yng Ngarthiaen, Llandrillo ger Corwen.  Graddiodd mewn Amaethyddiaeth o Brifysgol Aberystwyth a dilynodd yn ôl traed ei daid, Ellis Lloyd, trwy ymaelodi â Chôr Godre’r Aran 10 mlynedd yn ôl.

Arwerthwr da byw ym Marchnad Llanelwy ydyw wrth ei alwedigaeth ac mae yn hoff iawn o ganu yn ei amser hamdden – pan nad oes gormod o weiddi wedi bod yn yr ocsiwn!

Llwyddodd Siôn i ennill y teitl Ocsiwnîar Ifanc y Flwyddyn, Prydain yn 2022. Enillodd y wobr gyntaf am unawd Lieder yn y Genedlaethol llynedd.

Eirian Owen – Cyfeilydd / Accompanist

Ganwyd Eirian yn Llanuwchllyn a graddiodd o Brifysgol Bangor.  Treuliodd 20 mlynedd yn gyfeilydd staff yn Ysgol Gerdd Chetham ym Manceinion ac mae erbyn hyn yn dysgu canu a phiano yn ei chartref yn Nolgellau.   Bu’n gyfeilydd swyddogol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen am flynyddoedd maith a hi yw Cyfarwyddwr Cerdd Côr Godre’r Aran.

Ei phrif ddiddordebau amser hamdden yw teithio a gweithgareddau awyr agored.

  

Back to top