Achlysuron Diweddar

Plac ‘Elm Cottage’

Dyn hawdd ei garu oedd Waldo Williams yn ôl Dilys Parry. A hynny am ei fod ‘yn ddyn annwyl, annwyl’. Daeth i’w adnabod yn dda wrth fynychu ei ddosbarth nos yn Hwlffordd, ei gynorthwyo adeg etholiad cyffredinol 1959, a chyd-gerdded ag ef a nifer o’i gyd-Grynwyr.

Darllenwch Mwy

Darlith Aled Gwyn 2014

Mae’n rhaid fod lleisiau Bois Parcnest wedi cael eu gwneud yn bwrpasol i ynganu barddoniaeth eu harwr, Waldo Williams. Clywid tinc ysgafn y Ddyfedeg yn llais yr ieuengaf o’r tri, Aled Gwyn, wrth iddo ddyfynnu talpau o gerddi’r bardd pan draddododd Ddarlith Flynyddol Cymdeithas Waldo ar y testun ‘Mor agos at ei gilydd y deuem’ yng Nghas-mael, yng Ngogledd Sir Benfro, ar nos Wener, Medi 26, 2014.

Darllenwch Mwy

Darlith Gareth Miles 2013

Ni ellir gwerthfawrogi awen Waldo Williams heb ystyried yr agwedd ddireidus o’i bersonoliaeth ochr yn ochr â’r elfen ddwys. Dyna oedd byrdwn sylwadau’r dramodydd Gareth Miles wrth draddodi Darlith Flynyddol Cymdeithas Waldo yn Ysgol Uwchradd Botwnnog, Pwllheli, ar nos Wener, Medi 27, 2013. Disgrifiodd sut y blodeuodd digrifwch Waldo yng nghwmni’r dramodydd Idwal Jones nes i’w hiwmor, ar sail limrigau a pharodïau, gael ei adnabod fel ‘Idwaldod’. Soniodd ymhellach am ddoniolwch Waldo wrth sôn am y profiadau rhyfeddaf a ddaeth i’w ran. Dyna’r tro hwnnw y galwodd mewn tafarn...

Darllenwch Mwy

Darlith Mererid Hopwood 2012

Fydde Waldo Williams ddim wedi cymeradwyo syniad y Torïaid o’r ‘Big Society’, yn ôl Mererid Hopwood, wrth iddi draddodi Darlith Flynyddol Cymdeithas Waldo. Wrth ddadansoddi’r soned ‘Cymru’n Un’ darluniodd y gymdeithas neu’r gymdogaeth amgenach oedd gan y bardd mewn golwg na’r hyn a geisia’r prif weinidog, David Cameron ei chreu. Cyfeiriodd y prifardd at y geiriau hynny sy’n rhyw fath o ‘bleeps’ i’n cynorthwyo i ddeall y soned. Un o’r rheiny yw’r gair ‘cyntedd’ sydd wedi arwain Waldo i mewn i Gymru a’i hadnabod trwy ei gysylltiadau teuluol ym Mangor,...

Darllenwch Mwy

Darlith T. James Jones 2011

Wrth draddodi Darlith Flynyddol Cymdeithas Waldo soniodd yr Archdderwydd Jim Parcnest am achlysur pan ymddangosodd Waldo’n ddisymwth i achub ei groen. Roedd wrthi’n cynnal ysgol nos yn Cross Hands ac yn cael trafferth i esbonio ystyr proest i’r dosbarth. Pwy ddaeth i mewn ac eistedd yn y cefn ond Waldo Williams yn ei drywsus khaki. Wedi cryn berswâd fe ddaeth Waldo i’r tu blaen a bwrw ati i esbonio’r defnydd o broest mewn barddoniaeth nad oedd o reidrwydd yn fai bob amser. Yng Nghapel Blaenconin, Llandysilio, ar Fedi’r 30 2011 – diwrnod pen-blwydd Waldo – y traddododd...

Darllenwch Mwy